Rozwiązania

Rolnictwo i ogrodnictwo

Szybsze tempo wzrostu, lepsza odporność na patogeny, lepsza jakość plonów, większe zbiory.

Amnite A100 należy wyhodować w wodzie, w której znajdują się już odżywki i system natleniania, (1 kg produktu w około 200 litrach wody). 200 litrów wystarcza na około 300,000 roślin w systemie upraw hydroponicznych i około 15,000 w przypadku jednorazowego podlewania (in run to waste). Produkt pozwala bezpiecznie podnieść poziom EC (przewodność elektryczna), przy czym przewiduje się, że ilość wchłanianych przez rośliny składników odżywczych również wzrośnie. Należy uważnie obserwować poziom potasu, fosforanów i manganu w roztworze obiegowym. Proces powinien być powtarzany, co tydzień. Należy zwrócić uwagę, ze produkt nie jest alternatywą a tylko suplementem do stosowanego sposobu użyźniania. Amnite A100 można stosować razem z fungicydami i pestycydami, aczkolwiek nie jest to zalecane. Amnite A100 może być mieszany z nawozami o stężeniu nie większym niż 15-17%.

W sytuacji, gdy występują choroby roślin, a Amnite A100 nie był jeszcze stosowany, leczenie powinno przebiegać następująco:

W przypadku dojrzałych roślin

 • Podnieść poziom EC (przewodność elektryczna) do około 2
 • Dodać kwas fosforowy w stosunku 50-80ml na 1000 litrów roztworu w zbiorniku cyrkulacyjnym.
 • Pozwolić mu cyrkulować przez trzy do czterech godzin.
 • Dodać 200 litrów Amnite A100 (aktywowanego w sposób opisany powyżej) do zbiornika cyrkulacyjnego.
 • Efekty kuracji powinny być widoczne po 24 godzinach.

W przypadku młodych roślin: jak wyżej z tym, że poziom EC (Electrical Conductivity - przewodność elektryczna) podnieść do poziomu ok 1.6 - 1.65 UWAGA: Amnite A100 nie jest środkiem ochronnym. Obniżenie się ataków patogenów jest związane z pobudzającym wzrost działaniem środka i prawdopodobnie spowodowane jest stymulacją uaktywnionego roślinnego systemu obronnego (USO).

Przyspieszenie cyklu rozwoju, wydłużenie okresu przydatności, zwiększona odporność na patogeny, zmniejszenie konieczności stosowania fungicydów i pestycydów, obniżenie obumieralności roślin.

Amnite A100 należy wyhodować w wodzie zawierającej odżywki i system natleniania, (1kg produktu w około 200 litrach wody). W szklarniach należy zastosować 200 litrów Amnite A100, oznaczonego standardowymi naklejkami, jako spryskiwacza rozcieńczonego z wodą w stosunku 1: 3, w ilości zwyczajowo przyjętej tak, aby liście i łodygi roślin były obficie zroszone. W przypadku delikatniejszych roślin takich jak kwiaty i zioła można mocniej rozcieńczyć preparat z wodą. Zabieg ten należy powtarzać, co tydzień. Dla upraw rolnych na polach środek należy stosować raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie w ilości 1 kg Amnite A100 na akr (produkt należy przygotować tak jak opisano to wyżej). W przypadku hodowli sadzonek zalecane jest bardzo obfite nawodnienie sadzonek, które właśnie zostały posadzone w doniczkach, roztworem Amnite A100. Uwaga Produkt nie stanowi alternatywy dla stosowanych nawozów, lecz jest tylko ich uzupełnieniem. Możliwe jest stosowanie środka łącznie z fungicydami i pestycydami, aczkolwiek nie jest to zalecane. Amnite A100 może być mieszany z nawozami o stężeniu nie większym niż 15-17%.

UWAGA: Amnite A100 nie jest środkiem ochronnym. Obniżenie się ataków patogenów jest związane z pobudzającym wzrost działaniem środka i prawdopodobnie spowodowane jest stymulacja uaktywnionego roślinnego systemu obronnego (USO).

Zwiększone i bardziej jednolite pod względem ilości plony, zwiększa zawartość białka, poprawiona odporność na patogeny.

Należy użyć jednostki aktywacyjnej, aby wyhodować Amnite A100 Przyspieszacz Wzrostu Roślin. Do każdych 200 litrów aktywowanego produktu należy dodać 1 do 2 kg humianu dokładnie wymieszać a następnie dodać do wystarczającej ilości wody by pokryć jeden akr upraw (zboża, buraków cukrowych, bawełny itp.), stosując metodę oprysku lub systemu nawadniającego. Zabieg należy przeprowadzać raz w miesiącu. Uwaga Produkt nie stanowi alternatywy dla stosowanych nawozów, lecz jest tylko ich uzupełnieniem. Możliwe jest stosowanie środka łącznie z fungicydami i pestycydami, aczkolwiek nie jest to zalecane. Amnite A100 może być mieszany z nawozami o stężeniu nie większym niż 15-17%.

UWAGA: Amnite A100 nie jest środkiem ochronnym. Obniżenie się ataków patogenów jest związane z pobudzającym wzrost działaniem środka i prawdopodobnie spowodowane jest stymulacja uaktywnionego roślinnego systemu obronnego (USO).

Wzrost alg

Zahamowanie rozkwitu i wzrostu alg w jeziorach, zbiornikach, stawach i sadzawkach ryżowych.

Przed użyciem, należy wyhodować środek Amnite AG100 w dobrze natlenionej wodzie. Następnie wlać go do docelowego zbiornika w ilości zapewniającej dyspersje środka w cały akwenie, który poddajemy zabiegowi. W przypadku braku cyrkulacji wodnej w zbiorniku, należy posłużyć się fontanną albo powierzchniowym lub podwodnym natleniaczem, w celu zapewnienia dokładnego rozprowadzenia preparatu.

Kompostowanie

Młody i składowany kompost

Należy dodać Amnite C100 podczas każdego przerzucania sterty kompostu. Wraz z procesem dojrzewania kompostu znacznie zmniejszy się potrzeba jego ciągłego przerzucania. Dodanie Amnite C100 zapewni osiągnięcie dobrej jakości kompostu poprzez obecność odpowiednich mikroorganizmów oraz pomaga właściwie kontrolować zmiany wilgotności, tlenu i ciepła.

Odtłuszczanie

Odtłuszczanie metalowych powierzchni płaskich, rur i części składowych

Środek Amnite P100 i/lub Amnite P300 w połączeniu z całkowicie podlegającym biodegradacji rozpuszczalnikiem Citraslov odłuszcza metalowe powierzchnie płaskie, części składowe, rury stalowe itp. Docelowe części metalowe należy zanurzyć w zbiorniku zawierającym Citrasolv oraz bakteria rozkładająca tłuszcze. Zbiornik należy natleniać i utrzymywać w temperaturze 25 °C. pH powinno możliwie neutralne. Citrasolv umożliwia bakteriom rozkład tłuszczy na składniki proste. W celu uzyskania porady odnośnie dozowania i zastosowania należy skontaktować się z WIREXIM Biotechnologie.

Konserwacja kanałów odpływowych

Rozkład tłuszczu, oleju, smaru, usuwanie nieprzyjemnego zapachu, zatorów w kanalizacjach i opróżnianie studni kanalizacyjnych zapchanych tłuszczami.

Należy przeprowadzić inspekcje na terenie zakładu, gdzie powstają problemy z zatkanymi kanałami odpływowymi, w celu zidentyfikowania jego specyfiki. Działania te obejmują np. zbadanie przestrzegania środków higieny w kuchni, jak także stosowanych metod pracy; usuwanie zbędnych produktów żywnościowych, utylizacja oleju z frytkownic i urządzeń do smażenia; położenie i rozmiar odstojników tłuszczu, jeśli takie są; drożność kanałów odpływowych i czy odprowadzają one ścieki do głównego kanału ściekowego, odstojnika czy systemu wodnego. Zalecane jest również sporządzenie raportu z przeprowadzonej inspekcji. Na podstawie takiego raportu można podjąć decyzję o rozpoczęciu odpowiednich działań. Jeżeli tłuszcze są głównym problemem instalacji, wówczas najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastosowanie ESDETE System ze środkiem Amnite L100 . Ilość zastosowanego środka powinna być współmierna do wielkości zaistniałego problemu.

Obornik (odpady gospodarstw rolnych)

Środek Amnite S150S należy stosować codziennie na obornik. Produkt można wyhodować na uboczu a następnie za pomocą zautomatyzowanego systemy dozującego powinien zostać wprowadzony do pojemników, rowów, zbiorników z gnojówka. Zabieg ten przekształci wolny amoniak w jony amoniaku oraz zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, sprawiając, że będzie można bezpiecznie rozrzucić go na polu.

Stawy hodowli ryb i zbiorniki wodne

Nadmierna zawartość amoniaku lub azotynów w wodzie, toksyczność w wodzie

Hodowanie ryb to inaczej zarządzanie wodą w której żyją ryby. Woda dobrej jakości zawiera określoną ilość tlenu, odpowiednie pH i twardość oraz posiada prawidłową temperaturę konieczną do podtrzymania życia w wodzie. Woda do hodowli nie powinna zawierać żadnych związków toksycznych. Oczywiście wszystko to jest łatwiej powiedzieć, niż zrobić, szczególnie w przypadku hodowli ryb, które wydzielają jeden z najważniejszych związków toksycznych - amoniak. Zbyt obfite karmienie ryb i nie zjedzony pokarm, który jest bogaty w białka, przeważnie zostaje w wodzie i z czasem ulega procesowi gnicia, jest również przyczyną gromadzenia się amoniaku w wodzie.

 1. Upewnij się, czy system napowietrzania doprowadza wystarczającą ilość tlenu tak samo dla ryb i dla bakterii nitryfikacyjnych. Bakterie podczas procesu przemiany amoniaku i nitrowania do azotanów, konsumują tlen. Przeładowanie zbiornika wodnego środkami nitryfikujšcymi nie jest problemem, ponieważ ilość tlenu skonsumowanego przez bakterie jest uzależniona od ilości amoniaku i azotynu w wodzie nie zaś od ilości obecnych w wodzie bakterii. Idealny poziom tlenu to ponad 2ppm, który powinien być utrzymywany przez cały czas.
 2. Upewnij się, czy ryby nie są przekarmiane.
 3. Sprawdź dokładnie, czy wartość pH jest zbliżona do wartości neutralnej. Proces nitryfikacji będzie zachodził wolniej w przypadku, kiedy wartości pH spadną poniżej 6 lub wzrosną powyżej 9.
 4. Sprawdź temperaturę wody. Bakterie nitryfikacyjne spełniają najlepiej swe zadania w temperaturze pomiędzy 18oC - 30oC. Jeśli ryby sš uśpione w zimnej wodzie, wówczas nie będzie wydzielany amoniak.
 5. Dla najlepszego przebiegu procesu nitryfikacji jest środowisko z niskim poziomem BZT. Rozkład odpadów organicznych zazwyczaj powoduje podnoszenie się poziomu BZT w wodzie. By osišgnąć optymalne warunki dla przebiegu procesu, należy utrzymać BZT na poziomie nie większym niż 200 mg/L, wartości poniżej 50 mg/L są wręcz idealne.
 6. Proces nitryfikacji pochłania niesamowicie duże ilości zasadowości. By wszystko mogło zachodzić bez zakłóceń, zasadowość powinna być większa niż 200 jednostek (mierzona jako węglan wapniowy).
 7. Kiedy dozować:
  Kiedy powyższe parametry zostaną osišgnięte oraz poziomy amoniaku i azotynów wzrosną lub pozostaną stałe, stanowiąc substancje toksyczne dla ryb, np.: amoniak 0,25 mgN/L+ i azotyny 0,5 mgN/L+, wówczas zastosować Amnite N500. W przypadku akwariów preparat Amnite N500 dozować prosto do filtra biologicznego, upewniając się przy tym, że środek został dokładnie rozproszony po całym akwarium. W zbiorniku wodnym wlać środek bezpoœrednio do wody, w miejscu gdzie woda wpada do zbiornika lub innym miejscu o dobrej cyrkulacji wody.
 8. Ile dozować:
  Początkowa dawka powinna utrzymać się w proporcji 40 ml na 1000 litrów wody, kolejne dawki to tygodniowe dozowanie Amnite N500 w ilości 10 ml preparatu na 1000 litrów wody. Jeśli poziom amoniaku i azotynów wciąż pozostają duże po pierwszym tygodniu, wówczas należy kontynuować dozowanie ze zwiększoną ilością dawek Amnite N500, tak długo jak jest to konieczne (do momentu zredukowania poziomu amoniaku i azotynu). Jeśli problem wciąż występuje wówczas proszę skontaktować się z WIREXIM BIOTECHNOLOGIE.

Wszystkie dawki umieszczone powyżej są odpowiednie dla zbiorników ze świeżą wodą. Dla warunków morskich dawka powinna być 3 do 5 razy większa.

Rekultywacja terenu

Biorekultywacja ziemi jak i wód zanieczyszczonych szczątkami organicznymi oraz węglowodorami pochodzącymi z ropy naftowej

Produkty Amnite z serii P (P100, P300, PC100) zawierają bakterie oraz grzyby wyhodowane w celu biorkultywacji gleby oraz wód zanieczyszczonych organicznymi związkami podstawionymi oraz węglowodanami pochodzącymi z ropy naftowej.

W celu przeprowadzenia skutecznej biorekultywacji, muszą zostać spełnione następujące warunki, aby mikroby mogły efektywnie działać. Optymalnymi warunkami są:

 • Temperatura: 15 - 300C
 • pH w przedziale 5 - 9
 • Poziom tlenu powyżej 2ppm (parts per milion - cząsteczek na milion)
 • Wystarczająca ilość odżywek - azotu, potasu, fosforanów i pierwiastków śladowych. Azot powinien być ~ 1-5% w zależności od wagi oleju ze stosunkiem N:P ~10:1
 • Wilgotność powinna być na poziomie 30 - 80%

Ukształtowanie przestrzenne terenu jest bardzo istotnym czynnikiem. Warstwy nieprzepuszczalne takie jak glina, ograniczają przesiąkanie wody i tlenu a na kredzie i piaskowcach, może z kolei pojawić się problem z utrzymaniem wody. Obecność metali ciężkich lub cyjanku w zanieczyszczonej glebie może zakłócić proces biorozkładu. Zatem szczególnie ważne jest, aby przed rozpoczęciem procesu biorekultywacji, przeprowadzić badanie terenu poprzez zebranie próbek ziemi z całego terenu i sprawdzeniu ich pod katem zawartych zanieczyszczeń jak i przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w celu uzyskania informacji o możliwościach rozkładu zawartych w nich zanieczyszczeń.

W celu uzyskania porady dotyczącej wyboru właściwego produktu, metody rekultywacji lub przeprowadzenia badań laboratoryjnych prosimy skontaktować się z WIREXIM Biotechnologie.

Wyciek z wysypisk

Wysypiska często wytwarzają cieki zawierające dużą ilość pestycydów i herbicydów. Cieki te mogą być rozłożone przy pomocy środka Amnite PC100. Sposób użycia preparatu oraz ilość użytego preparatu zależy od środowiska, w jakim znajduje się wyciek oraz od długości czasu jego zalegania.

Redukcja nieprzyjemnych zapachów

 • Intensywna hodowla świń
  Do stosowania wobec gazów amoniakowych wydzielanych przez gnojówkę składowana w pojemnikach, rowach, zbiornikach. Środek Amnite S150S należy stosować codziennie na gnojówkę. Produkt może dojrzeć na uboczu a następnie za pomocą zautomatyzowanego systemy dozującego powinien zostać wprowadzony do pojemników, rowów, zbiorników z gnojówka. Zabieg ten przekształci wolny amoniak w jony amoniaku oraz zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, sprawiając ze będzie można bezpiecznie rozrzucić go na polu.
 • Odgrodzone miejsca rozrodu i dorastania
  W celu uzyskania odpowiednio niskiego poziomu gazu amoniakowego intensywnie wydobywającego się w miejscach rozrodu i dorastania zwierząt, należy zastosować biofiltr z preparatem Amnite N500 w systemie wentylacyjnym budynku tak, aby przechodziło przez niego powietrze z zewnątrz do środka budynku.

Nieprzyjemne zapachy wydobywające się z odpływów kanalizacyjnych na terenie komercyjnych i zakładowych obiektów kateringowych

Brzydkie zapachy na terenie obiektów kateringowych, zazwyczaj pochodzą z gromadzących się i gnijących tłuszczy w syfonach kanalizacyjnych, odstojnikach tłuszczu lub z toalet i pisuarów. Nieprzyjemne zapachy i zatory spowodowane gromadzącymi się tłuszczami mogą zostać zlikwidowane przez codzienne stosowanie w odpowiednich kanałach odpływowych środka Amnite L100. W tym celu dostępny jest automatyzowany system dozujący ASD, zobacz Amnite L100 Esdete System.

 1. Utrzymywanie świeżości - eliminowanie nieprzyjemnych zapachów; Systemy sanitarne, śmietniki, dywany
  • Systemy sanitarne
   Powierzchnie toalet, umywalek, pryszniców i wanien należy dokładnie spryskać preparatem Amnite L200, po zakończeniu wykonywania tej czynności należy odczekać pewien czas a następnie spłukać. Zalecane jest codzienne stosowanie produktu.
  • Śmietniki
   Należy spryska wewnętrzne ściany śmietnika środkiem Amnite L200 lub bezpośrednio odpady znajdujące się w tym pojemniku. Produkt można stosować doraźnie. W bardzo gorące dni, gdy wzmaga się odór zalecane jest codzienne stosowanie preparatu.
  • Dywany
   Należy usunąć wszelkiego rodzaju większe substancje organiczne z dywanu. Następnie w celu usunięcia pozostałości substancji organicznych z dywanu oraz pozbyciu się nieprzyjemnego zapachu należy spryskać odpowiednie miejsce środkiem Amnite L200.
 2. Nieprzyjemne zapachy wydzielający się toalet (muszli i pisuarów)
  • Odór z pisuarów
   Należy zainstalować zautomatyzowany system dozujący preparat Amnite L300 w spłuczce pisuaru lub też w ramach codziennych czynności czyszczących spryskiwać codziennie pisuary płynnym preparatem Amnite L300. W rzadziej używanych pisuarach alternatywą są bio-kostki Amnite L400 nie zawierające pDCB (para-dichlorobenzen)
  • Nieprzyjemny zapach z toalet
   Należy spryskać pisuary i toalety środkiem Amnite L300, produkt przeznaczony jest do codziennego użytku.
 3. Kanały ściekowe i przepompownie
  • Odór wydzielający się z odstojników tłuszczu, przepompowni i kanałów ściekowych
   Należy zawiesić preparat Amnite S300 BacSocks w przepompowni, lub dozować Amnite L140X do przepompowni lub odstojnika tłuszczu oraz aby rozłożyć tłuszcze do postaci rozpuszczalnej. Rozprzestrzeniające się bakterie od przepompowni wzdłuż kanałów ściekowych, rozłożą gromadzące się w nich, tłuszcze co wyeliminuje nieprzyjemny zapach i znacznie obniży obciążenie oczyszczalni.
 4. Zbiorniki sedymentacji gnilnej (oczyszczalnie, szamba) i toalety
  • Brzydko pachnące systemy kanalizacyjne, konieczność częstego opróżniania, zalany teren wokół zbiornika
   Do zbiornika sedymentacji gnilnej należy dozować rozpuszczalny w wodzie Amnite S250 Biogest. Preparat należy stosować co tydzień. Saszetki z produktem mogą być spłukiwane w toaletach. Przewróci to aktywność biologiczną w zbiorników i rozłoży szczątki organiczne będące przyczyną przykrego zapachu.
   W przypadku większych zbiorników sedymentacji gnilnej należy dozować środek Amnite S140 Płynny Biogest. Użycie automatycznego sytemu dozowania wspomoże przebieg operacji likwidacji nieprzyjemnego zapachu, aczkolwiek Amnite S140 może być także dozowany za pomocą zwykłej miarki dozującej.
 5. Toalety przenośne
  • Toalety z nieprzyjemnym zapachem
   Podstawowym problemem toalet przenośnych jest nieprzyjemny zapach. Problem ten dotyka zarówno toalet przenośnych użytku publicznego jak prywatnego, stosowanych przy okazji imprez sportowych, używanych na łodziach, w budynkach itp. Należy zastosować Amnite S200 Ecoloo w saszetkach, który jest przyjazną dla środowiska alternatywą dla powszechnie stosowanych środków chemicznych. Stosując Ecoloo, zawarte w nim substancje zapachowe maskują nieprzyjemne zapachy a bakterie rozkładają szczątki organiczne, które są powodem powstawania nieprzyjemnych zapachów.
   Amnite S350X Płynny Ecoloo jest płynna odmiana Amnite S200 w saszetkach. Może być stosowany przy pomocy automatycznego systemu dozującego lub zwykłej miarki dozującej.

Zbiorniki z odpadami z rafinerii

Usuwanie ścieków z dużą zawartością węglowodorów pochodzących z ropy naftowej

Środek Amnite P300 należy stosować w miejscu spływu odpadów rafineryjnych do zbiornika. Poziom Tlenu Rozpuszczonego (TR) powinien wynosić przynajmniej 2 cząstek na milion. Ilość stosowanego preparatu zależy w od wielkości zbiornika, długości czasu zalegania ścieków a także wielkości spadku poziomu ChZT. Spadek BZT (biologiczne zapotrzebowanie tlenu), sprzyja procesowi nitryfikacji. W celu oszczędności zaleca się stosowane środka łącznie z jednostką aktywacyjną WIREXIM.

Oczyszczalnie, szamba i toalety przenośne

Brzydko pachnący system kanalizacyjny, konieczność częstego opróżniania, zalane teren wokół zbiornika

Do zbiornika sedymentacji gnilnej (oczyszczalnia, szambo) należy dozować rozpuszczalny w wodzie Amnite S250 Biogest. Preparat przeznaczony jest do codziennego użytku. Saszetki z produktem należy spłukiwać w toalecie. Przewróci to aktywność biologiczną w zbiorników, unikając w ten sposób problemów stwarzanych przy stosowaniu biocydów.

W przypadku większych zbiorników sedymentacji gnilnej (oczyszczalnia, szambo) należy dozować środek Amnite S140 Płynny Biogest. Użycie automatycznego sytemu dozowania wspomoże przebieg operacji likwidacji nieprzyjemnego zapachu, aczkolwiek Amnite S140 może być także dozowany za pomocą zwykłej miarki dozującej.

Brzydko pachnące toalety, wysokie koszty utylizacji nieczystości

Przykry zapach jest podstawowym problemem związanym z przenośnymi toaletami. Dotyczy to przenośnych toalet o funkcjach publicznych i prywatnych, wykorzystywanych podczas imprez sportowych, na łodziach, na budowach, itd. Należy używać saszetek z Amnite S200 Ecoloo jako przyjaznej środowisku alternatywy do normalnie używanych środków chemicznych. Zapach Ecoloo kontroluje nieprzyjemne zapachy powstałe, gdy bakterie zaczynają trawić substancje organiczne, co jest główna przyczyna powstawania tychże nieprzyjemnych zapachów.

Amnite S350X Liquid Ecoloo jest wersjš preparatu w postaci płynnej i może być dozowany ręcznie lub za pośrednictwem automatycznego systemu dozującego.

Czyszczenie, konserwacja i dezynfekcja ubikacji

 • Odór z pisuarów i zatory kanałów odpływowych
  Należy zainstalować zautomatyzowany system dozujący preparat Amnite L300 w spłuczce pisuaru lub też w ramach codziennych czynności czyszczących spryskiwać codziennie pisuary płynnym preparatem Amnite L300. W rzadziej używanych pisuarach alternatywą są bio-kostki Amnite L400 nie zawierające pDCB (para-dichlorobenzenu).
 • Nieprzyjemny zapach w toaletach
  Spray z Amnite L300 do codziennego użycia na podłogi, okolic pisuarów i muszli WC.

Oczyszczalnie ścieków

W oczyszczalni nie zachodzi odpowiednia nitryfikacja i/lub nie spełniane są limity emisji ścieków.

 1. W oczyszczalni nie zachodzi odpowiednia nitryfikacja i/lub nie spełniane są limity emisji ścieków.
  • Temperatura
   Temperatura ma znaczący wpływ na proces, optymalny przedział jest wąski - 25-30 st. C. Każdy spadek temperatury o 10 stopni spowoduje spadek aktywności o 50%. Nie wystąpi żadna aktywność, gdy temperatura spadnie poniżej 7 st. C. Temperatura nie powinna wzrastać powyżej 35 stopni.
  • Rozpuszczony tlen
   Proces zależy ściśle od koncentracji rozpuszczonego tlenu. Idealny jest poziom powyżej 2 mg/l. Gdy poziom tlenu spadnie poniżej 1 mg/l staje się on środkiem hamującym, co powoduje zwolnienie, a ostatecznie zatrzymanie procesu.
  • Alkaiczność
   Proces wymaga dużej zasadowości. Idealnie powinna ona być wyższa niż 200 jednostek (mierzona węglanem wapnia)
  • pH
   Optymalny przedział jest wąski - 7,5-8,5
  • Zasolenie
   Idealny poziom zasolenia (mierzony w mg soli/l) powinien być niższy niż 1000. Proces może zajść przy wyższym poziomie, lecz jego aktywność będzie znacznie zredukowana. Przy poziomie powyżej 3000 aktywność może spaść nawet o 75%.
  • BZT
   Proces zachodzi najlepiej w środowisku o niskim poziomie BZT. Poziom poniżej 50mg/l jest optymalny. Przy poziomie powyżej 200 mg/l bakterie nitryfikujące stracą dostęp do tlenu na rzecz szybciej rosnących gatunków bakterii. Spowoduje to zwolnienie procesu nitryfikacji.
  • Metale ciężkie
   Metale ciężkie wywołują negatywny wpływ na proces. Całkowity brak metali ciężkich pomaga w zapewnieniu maksymalnej aktywności.
  • Inne czynniki
   Proces jest najbardziej wydajny, gdy jest wspomagany biomasą, co zapewnia odpowiedni czas utrzymania i mieszanie. W oczyszczalniach z czynnym osadem, osad powinien mieć 8-10 dni. Czas ten może być zmniejszony poprzez dozowanie konserwujące i inne czynniki.
 2. Należy przedsięwziąć działania. w celu zredukowania wysokich poziomów BZT, stosując organiczną substancję rozkładającą - Amnite S150L. Dawka zależna jest od pojemności zbiornika natleniającego i poziomu BZT. W celu ustalenia dawki należy skonsultować się z Wirexim Biotechnologie.
 3. Gdy poziom BZT jest niższy niż 200ppm i inne parametry są utrzymane należy dodać szczepionki z wysoce aktywnego preparatu nitryfikującego Amnite. Dawka zależy od pojemności zbiornika natleniającego i czasu dostępnego, aby przywrócić pełną nitryfikację lub sprawić, by oczyszczalnia spełniła limity emisji. W celu ustalenia dawki należy skonsultować się z Wirexim Biotechnologie.

 1. oczyszczalnie z błoną zawieszoną (suspended film) (mikroorganizmy są wprowadzane i mieszane w ściekach)
  • Wysokie poziomy przeciążenia tłuszczem/ ChZT / BZT, wysokie poziomy zawiesiny i osadu, itp.
   Należy dozować Amnite S150L do zbiornika natleniającego. Użycie systemu Wirexim Biotechnologie w celu wzrostu bakterii zapewnia dozowanie stale aktywnych, skoncentrowanych bakterii minimalnym kosztem. Dla mniejszych oczyszczalni alternatywne rozwiązanie zapewnia Amnite S140 Liquid Biogest dozowany automatycznie do zbiornika natleniającego.
  • Rozruch nowych oczyszczalni, odnowa oczyszczalni po szoku toksycznym, sezonowe rozruchy lub sezonowy wzrost aktywności oczyszczalni
   Należy zastosować Amnite S150L w celu bioaugmentacji. Dawka zależna jest od rozmiarów zbiornika natleniającego, czasu pozostawienia ścieków w zbiorniku, dostępnego czasu, aby sprawić by oczyszczalnia spełniła limity emisji oraz od właściwości ścieków. Aby ograniczyć koszty i przyspieszyć czas osiągnięcia wydajności operacyjnej należy użyć systemu aktywizującego Wirexim Biotechnologie.
 2. oczyszczalnie z błoną stałą (ścieki są oczyszczane przez bakterie umieszczone na podkładzie skał, piasku, plastiku)
  • Filtry przepuszczające; efekt sadzawkowy, zapchane otwory rozpryskujące na filtrach, gromadzenie się osadu, wymaganie ciągłych prac konserwacyjnych, plaga much.
   Należy użyć Amnite S140X lub Amnite S150L w zależności od rozmiarów oczyszczalni. Poprawi to biologiczne działanie oczyszczalni, zredukuje lub zlikwiduje efekt sadzawkowy spowodowany zablokowanym filtrem przez nagromadzone tłuszcze i nadmierną ilość biomasy, poprawi oczyszczanie osadu i wyeliminuje globuliny tłuszczu blokujące otwory rozpryskujące.
  • Reaktory z błoną stałą (FIXED BED REACTORS), RBCs, itp. oczyszczalnia nie spełnia poziomów emisji ścieków, zablokowanie (zatory) w podkładach, ośrodkach, kontraktorach lub membranach, nieoptymalne działanie biologicznych procesów
   Należ dozować Amnite S150L lub Amnite S100KFC w zależności od rozmiarów oczyszczalni i właściwości ścieków. Dla małych komercyjnych RBCs najlepsze jest regularne zautomatyzowane dozowanie Amnite L100.
  • Zbiorniki: cuchnące zapachy, gromadzenie się osadu,, złe oczyszczanie osadu, obecność alg nitkowatych
   W zbiornikach tlenowych lub fakultatywnych należy dozować Amnite S100, a w przypadku trudnych odpadów, takich jak odpady rzeźnicze, Amnite S100 KFC. Oba te produkty pomogą również kontrolować wzrost organizmów nitkowatych.

 • Oczyszczalnia nie spełnia poziomów emisji fenolu lub innych węglowodorów
  Należy zastosować bioaugmentację przy pomocy substancji rozkładającej węglowodory - Amnite. Wybór produktu uzależniony jest od właściwości ścieków. Dawka zależy od pojemności zbiornika natleniającego, poziomu BZT/ChZT oraz czasu przetrzymywania. Częstotliwość dawkowania zależy od typu oczyszczalni i jej obciążenia. Należy skonsultować się z WIREXIM Biotechnologie, w celu ustalenia dawki. W dużych oczyszczalniach bardziej ekonomiczne może okazać się stosowanie produktu wraz ze Stacją Hodowli.
 • Rozruch nowej oczyszczalnie lub odnowa po szoku
  W zależności od właściwości ścieku należy stosować Amnite P100, P300 albo PC100. Dawka zależy od pojemności zbiornika natleniającego, dostępnego czasu, aby oczyszczalnia zaczęła spełniać poziom emisji ścieków. Należy skonsultować się z Wirexim Biotechnologie w celu wyboru produktu i ustalenia dawki.

 • Oczyszczalnia przeciążona lub niespełniająca limitów emisji ChZT, BZT, zawiesin
  Należy dozować ręcznie substancję organicznie rozkładającą Amnite L150S co miesiąc lub codziennie płyn organicznie rozkładający Amnite S140, stosując zautomatyzowany system dozujący.
 • Nagromadzenie się tłuszczu na biodyskach lub filtrach
  Należy dozować ręcznie substancję trawiącą tłuszcz - Amnite L100 i zamontować zautomatyzowany system dozujący Amnite L100, aby zapobiec powtarzaniu się problemu.
 • Nagromadzenie się tłuszczu w zbiorniku wstępnego oczyszczania
  Należy zamontować zautomatyzowany system dozujący Amnite L100.

Osad z organizmów nitkowatych
Przyrost organizmów nitkowatych jest spowodowany, oprócz innych czynników, przez niski wskaźnik pożywki mikrobiotycznej (F/M), niską koncentracją tlenu (DO), brak odżywek, niskie pH, siarczki i kwasy organiczne oraz wysoki poziom tłuszczu. Amnite K100 jest doraźnym produktem niszczącym powstałe organizmy nitkowate. Można spełnić warunki w oczyszczalni, aby zapobiec ich ponownemu wystąpieniu. Gdy problem występuje sezonowo, należy stosować dawki konserwujące Amnite K150, aby zapobiec powstaniu i ponawianiu problemu występowania organizmów nitkowatych, zwłaszcza, gdy sezonowe przeciążenia oczyszczalni powodują odchylenia wskaźnika F/M.

Kanały ściekowe i przepompownie

Usuwanie gromadzących się tłuszczy, bakterii zakaźnych i przykrych zapachów z kanałów ściekowych i przepompowni.

Należy zawiesić Amnite S300 BacSocks w przepompowni, lub tez dozować Amnite L140X bezpośrednio do przepompowni, aby zapobiegać gromadzeniu się tłuszczy. Rozprzestrzeniające się bakterie od przepompowni wzdłuż kanałów ściekowych, rozłożą gromadzące się w nich tłuszcze i znacznie obniży obciążenie oczyszczalni docelowej.